Ultraseal slouží, chrání a neselže....Světová jednička nyní i pro Vaše pneu...
Email: nepichnu@ultraseal.cz

 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Jaké pneumatiky mohou být namontovány na vozidle?

(Příspěvek přebrán z InfoServisu ÚAMK 001/2002 ze dne 8.1.2002)

Zpět do "Světa kol"

Podle "Informačního dokumentu k zákonu 56/2001" platí, že:

* Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla voleny tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména nejvyšší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být vyšší než je nejvyšší rychlost vozidla).

* V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižším symbolem kategorie rychlosti než je nejvyšší rychlost vozidla (doporučuje se maximálně o jednu rychlostní kategorii nižší než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla) je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky. Údaj na nálepce obsahuje nejvyšší přípustnou rychlost zimních pneumatik namontovaných na vozidlo, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Nálepka musí být umístěna v zorném poli řidiče.

* Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou smí být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce určené pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatiky.

* Pneumatiky musí být vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla, avšak nesmí být překročeno huštění předepsané výrobcem pneumatik. U dvojité montáže kol musí být pro huštění vnitřní pneumatiky ventily uspořádány a kola provedena tak, aby tlak vzduchu v pneumatice se dal kdykoliv snadno upravit nebo měřit, a to ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

* Pláště pneumatik nesmějí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení TWI.

* Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

* Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M1 a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 a musí být podle tohoto předpisu homologovány. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M2, M3, N a jejich přípojných vozidel musí od 1.7.2002 splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 a být podle tohoto předpisu homologovány.

* Obnovené pláště pneumatik nesmějí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a dále nesmějí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v bodě 220 301 přílohy B Dohody ADR.

* Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opraveny pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené technické normy. Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Na plášti musí být všechna poškození trvale opravena. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

* Drážky dezénu plášťů pneumatik určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla označených výrobcem smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. (Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol (-) průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE"). Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů je zakázáno.

* Používání pneumatik s protiskluzovými hroty je pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby, zakázáno; tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.

* Protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení musí být schváleného typu a musí být dodávány s návodem k montáži s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány

* Do prodeje mohou být samostatně uváděny pouze pláště s minimální hloubkou dezénové drážky 4 mm pro dvoukolová a tříkolová vozidla a 6 mm pro čtyřkolová a vícekolová vozidla.

* Na vozidle nesmějí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně použity pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u nějž na bočnici pneumatiky musí být označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a terénní.

Zpět do "Světa kol"

 


Kontakt/Contact:  Consygen CZ s.r.o., Opletalova 37, Praha 1, 110 00, Czech Republic, 
Tel: (420)-2-2421-2073  Tel/Fax: (420)-2-22895-216, e-mail: nepichnu@ultraseal.cz , consygen@consygen.cz  

www.ultraseal.cz                          www.consygen.cz 

Copyright © 2002 Consygen CZ s.r.o.